Ζώνες

 Παράδοση 1-3 ημέρες
 

Εμφανίζονται 1 ως 3 (από 3 προΪόντα)
Αποτελέσματα σελίδων:  1 
1055 - Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'eshopgr_eshopNEW1.s.status' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select IF(s.status, s.specials_new_products_price, NULL) as specials_new_products_price, p.products_price, p.parent_id, p.products_image, pd.products_name, m.manufacturers_name, p.products_id, p.manufacturers_id, p.products_price, p.products_qty_blocks, p.products_tax_class_id, IF(s.status, s.specials_new_products_price, NULL) as specials_new_products_price, IF(s.status, s.specials_new_products_price, p.products_price) as final_price from products_description pd left join products_attributes pa using(products_id), products p left join manufacturers m on p.manufacturers_id = m.manufacturers_id left join specials s on p.products_id = s.products_id, products_to_categories p2c where p.products_status = '1' and p.products_id = p2c.products_id and pd.products_id = p2c.products_id and pd.language_id = '4' and p2c.categories_id = '133' and p.parent_id=0 group by p.products_id order by p.products_sort_order, p.products_date_added desc, pd.products_name limit 0, 40

[TEP STOP]